• English
  • Български
  • Македонски

Иво Пецов и способноста и силата да се поставуваат прашања / од Аристидес Менесеш

Графичките дела на Иво Пецов се стриктни и секогаш во перфектна хармонија со искажаните од него зборови: „Преферирам уметност, создадена преку директен физички контакт меѓу уметникот и материјалите кои ги користи во неговата дејност. Заради овие причини ги користам најмногу класичките техники во сликарството и графиката.

Неговите творби претставуваат сложен микс од светски социјални проблеми земени од реалниот свет, разгледувани преку неговиот внатрешен свет со моќна имагинација и потсвест. Иво Пецов е многу добро запознат со таа фина смеса од тие два света во својата уметност, според неговото сопствено тврдење: „Во моите дела јас секогаш ја барам врската меѓу индивидуата и општеството, материјалниот и духовниот свет. Ме интересираат актуалните проблеми во општеството, кои се одразени во дел од моите творби, каде што ја разоткривам мојата гледна точка. Во исто време ме интересира внатрешниот свет и потсвеста, теми, кои во еден дел од моите дела се обидувам да ги покажам ”.

Разгледувајки ги неговите дела, графики или слики, човек не може да не долови и почувствува соништа или дури кошамри за крако.

Но ние треба да продолжиме со барањето, затоа што имено кога продолжуваме да бараме гледајки, сликите се раскриваат како позиции и ставови на уметникот, за нашиот свет и нашето општество. И човек треба да го побара името на уметничкото дело, затоа што кај овој уметник името на секоја творба е исто клуч кој помога за дешифрирањето на пораката и намерата.

Тоа повторно е една од целите на Иво Пецов со неговата уметност, како што тој самиот кажува: „Моите дела во поголемиот дел се изградени врз основите на Модерната уметност. За мене уметноста има магиска сила, која може да го промени човекот и да изврши влијание врз судбината и ходот на историјата. Ја поддржувам идејата, дека уметниците скоро секогаш биле сврзани со духовниот живот и тој аспект треба да остане при создавањето на нашата современа уметност”.

Делата на Иво Пецов се моќни слики кои ја имаат способността и силата да водат до прашања и на крајот да го променат гледиштето на гледачот.Аристидес Менесеш

Лисабон, 2012